תקנון האתר - מלון רמדה נצרת

תקנון

 
1.כללי

1.1. חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.2. אתר www.ramadanazareth.com  (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של אוליבייה נצרת  (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות בית המלון, השירותים הניתנים על ידי בית המלון, המחירים, המבצעים ועוד.
1.3. הזמנת חדרים (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.
2. תנאי שימוש באתר
2.1. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר
(להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.
2.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

2.3. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר בשל כך.

2.4. כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד-מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.
2.5. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
על מנת לקשר ו/או להציג את האתר www.ramadanazareth.com באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. מובהר כי החברה רשאית לסרב לכך מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק.
2.5. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
2.6. החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
2.7. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
2.8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
2.9. לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
2.10. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה בלבד.
3. פרטי רוכש השירותים
3.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין את מלוא הפרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
3.2. החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.3. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
3.4. מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.
4. מועדון הלקוחות
4.1. זכאים להימנות בין חברי מועדון הלקוחות של המלון יחידים בלבד, לשימוש פרטי בלבד, אשר מילאו את פרטיהם בטופס ההצטרפות. חברי המועדון יהיו זכאים למגוון הנחות והטבות, הכול בכפוף להוראותיו של תקנון מועדון הלקוחות  של רמדה נצרת ובכפוף לתקנון זה. יובהר כי בכל הקשור לחברות במועדון הלקוחות, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין מועדון הלקוחות של מועדון רמדה נצרת לפרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון מועדון הלקוחות.
4.2 מוסכם כי החברה תהיה רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
5. נהלי ביצוע ההזמנה
5.1. לקוח המעוניין להזמין נופש באתר מזמין את הנופש בממשק ההזמנות של האתר, בוחר את בית המלון המבוקש ומזין את הפרטים הנדרשים. ישנה אפשרות להירשם למועדון לקוחות.
5.2 כל אדם שבבעלותו כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצויינות להלן: אמריקן אקספרס, מסטרכארד, ישראכרט, דיינרס, ויזה לאומי, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון וכרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד. התשלום יעשה בבית המלון אלא אם כן צוין אחרת. בחגים ותקופות שיא, הרשת רשאית לחייב מראש את עלות החופשה ו/או חבילת הנופש.
הזמנות המוזמנות במחירון "ללא החזר כספי או אפשרות ביטול" הינן הזמנות לחיוב מידי. החיוב יגבה בכרטיס האשראי אשר סופק על ידי האורחים במעמד ביצוע ההזמנה.
תנאי תשלום במלון:
רכישה בסך של עד 600 ש"ח – שני תשלומים שווים ללא ריבית.
רכישה בסך של 601 ש"ח ועד לסך של 1,000 ש"ח – מתשלום אחד ועד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית.
רכישה בסך של 1,001 ש"ח ועד לסך של 2,000 ש"ח - מתשלום אחד ועד ארבעה תשלומים שווים ללא ריבית.
רכישה בסך של 2,001 ש"ח ועד לסך של 3,000 ש"ח - מתשלום אחד ועד שישה תשלומים שווים ללא ריבית.
. רכישה בסך של 3,001 ש"ח ועד לסך של 5,000 ש"ח - מתשלום אחד ועד עשרה תשלומים שווים ללא ריבית
רכישה בסך של מעל 5,001 ש"ח - מתשלום אחד ועד שנים עשר תשלומים שווים ללא ריבית

5.3. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ-3 חדרים באותו מועד.
5.4. החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

5.5 מבצעי כרטיסי אשראי: יובהר כי בשיתופי פעולה שנעשים בין הרשת לבין חברת כרטיסי אשראי (כדוגמת ויזה , אמריקן אקספרס ,ישראכרט וכיוב') אשר מעניקים הנחה ו/או הטבה ללקוח, חובה על הלקוח לשלם בכרטיס האשראי אשר מזכה את המחזיק בו בהנחה במחיר העסקה (להלן: "כרטיס מזכה") בהתאם לתנאי שיתוף הפעולה. עסקה שתתבצע בכרטיס אשראי שאינו הכרטיס המזכה תחויב במחיר מלא. להסרת ספק יובהר כי אין בבעלות על כרטיס אשראי מזכה או בהצגתו במלון כדי לזכות את המחזיק בו בהנחה וכי התשלום באמצעות הכרטיס המזכה הינו תנאי לשם קבלת ההנחה ו/או ההטבה.
6. נהלי ביטול ושינוי הזמנות
6.1. שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה יעשה זאת דרך אי-מייל או טלפון ישירות למוקד ההזמנות בטלפון: *9410 או reservation@leshemhotels.com 6.2. מדיניות ביטול הזמנות
עונה רגילה:
1.החל מיום ביצוע ההזמנה  ועד 48 שעות לפני ההגעה – ניתן לבטל ללא דמי ביטול.
2.ביטול ההזמנה בטווח של 48 שעות לפני מועד ההגעה או אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול – חיוב מלוא עלות ההזמנה.
נהלי ביטול בחגי ומועדי ישראל, חגי נוצרים ומוסלמיים:
1.החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 7 ימים לפני ההגעה – ללא דמי ביטול.
2.ביטול ההזמנה בטווח 7 ימים לפני מועד ההגעה או אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול - חיוב מלוא עלות ההזמנה.
    6.3 תנאים ומידע לקבלת ועזיבת חדרים:
קבלת חדרים: החל מהשעה 15:00.
עזיבת חדרים: עד השעה 11:00
הגעה ו/או עזיבה לפני ו/או אחרי השעות הנ"ל כפופה לאישור מראש וכרוכה בתשלום נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מפתחות לחדר יימסרו אך ורק לאחר הצגת תעודת זהות של השוהה בחדר וכרטיס אשראי לביטחון.
במעמד כניסה למלון ייחסם סכום כסף במסגרת האשראי לטובת בטחון. במעמד עזיבת המלון ולאחר סגירת חשבון תשוחרר מסגרת האשראי.

7. בעלות וזכויות יוצרים
7.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
7.2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה לשימוש אישי ולא מסחרי.
7.3. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.
7.4. לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8. שונות
8.1. מספר המקומות בבית המלון הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
8.2. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש. ללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.
8.3. המחירים המפורסמים באתר הינם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע"מ לאחר הנחה ומשוקללים.
8.4. בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי המלון ביום התשלום. תייר הזכאי להחזר מע"מ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ, התשל"ו-1976 - הינו תייר אשר קיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים הבאים  B2, B3 או B4 ודרכונו הוחתם בהתאם או ברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/יציאה" או טופס "הצהרת תייר, שאיננו אזרח ישראלי, לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
8.5. אין כפל מבצעים והנחות.
8.6. השהות במלון תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל מהשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה.
8.7. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד פרט לנושאי תעודת חוגר או שירות לאומי. הזמנת חדרים ואירוח במלונות הרשת הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
8.8. בכל הקשור לשהות במלון - תינוק יחשב מי שגילו עד 2 וילד יחשב מי שגילו בין 2-12 שנים ויחויב בתשלום בהתאם.
8.9. על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
8.10. על מנת לקשר או להציג את האתר www.ramadanazareth.com באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור בכתב.
8.11 התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.
8.12 חל איסור כניסת בעלי חיים לשטח מלונות הרשת, מלבד כלבי נחייה בהצגת תעודת עיוור.
8.13 המלון אינו כשר .